Basert på informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har fastlegene ved Ringve legesenter besluttet at vi ikke anser det som medisinsk forsvarlig å foreskrive Janssen-vaksinen. Unntak fra dette er grupper listet opp under.
Tilhører du en av gruppene under, så ta kontakt for en konsultasjon.
 
  • Nødvendige reiser til høyendemiske land eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen. (Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav.)
  • Manglende helsetilbud der de oppholder seg kan øke risiko for alvorlig forløp ved sykehustrengende covid-19-sykdom.
  • Der vaksinanden er pårørende til familiemedlem som har alvorlig kreftsykdom eller der nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling, og der legen vurderer at nytte av vaksine overstiger risiko med Janssen-vaksinen. Merk at personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte kan prioriteres i det ordinære koronavaksinasjonsprogrammet.
  • Der lege vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse og/eller fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og/eller tung tiltaksbyrde som gjør det umulig for pasienten å vente på vaksine i det ordinære koronavaksinasjonsprogram.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer om sannsynligheten for gevinst i form av vunnet liv og helse ved tidlig Janssen-vaksinering overstiger risikoen for den enkelte.  Her vil det kunne være vanskelig å konkrete anbefalinger om hvilke forhold som skal tillegges vekt, da dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.
  • Unntaksvis i tilfeller der det kan tenkes at tiltaksbyrden som uvaksinert fram til annen vaksine tilbys truer liv og helse på en slik måte at det er riktig å tilby Janssen-vaksinen. Det kan være situasjoner hvor personer ønsker fremskyndet vaksinasjon på grunn av en livssituasjon eller psykisk helse som er så preget av restriksjonene at det å vaksinere så snart som mulig kan gi en lettelse for vedkommende. Den individuelle risikoen for helseskade/alvorlig sykdom/død knyttet til den beskrevne livssituasjonen må vurderes nøye, samt om det er sannsynlig at fremskyndet vaksinasjon faktisk vil minske denne risikoen. Det må her også nevnes at det i koronavaksinasjonsprogrammet, etter individuell vurdering av lege fins mulighet for å prioritere personer med annen svært alvorlig sykdom som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.